भा बहिन ए दसर साथ स्स र रह ह माँ बाप र पाय नह ह मस्त ुदा