म मर ा हिद डिय। पत्न न र बुलार पन बय फ्रड म लि स सम्भ ा नद लिया हिद डिय