प्रमिा ुत निल मस्त दा बब ाड म डाल धर स ुत मार मार र सा द